ایزو ۹۰۰۰ با ایزو ۱۴۰۰۰ چه فرقی دارد؟

به عبارت سادهتر ایزو ۹۰۰۰ یک گواهینامه بینالمللی است که نشان میدهد دارنده آن تلاش میکند کیفیت کالا و خدمات خود را بهتر کند و اگر در این راه ناموفق باشد گواهینامه از او پس گرفته میشود.
استانداردهای سری ایزو ۹۰۰۰ استانداردهایی مدیریتی بوده و به این نکته تاکید دارد که کیفیت باید در فرآیند تولید و در تمامی بخشهای یک سازمان از جمله بخش طراحی، بخش تدارکات، بخش تولید، بخش کنترل کیفیت، بخش آموزش و ... به وجود آید. کیفیت شامل کلیه ویژگیها و شاخصهای فرآورده یا خدمتی است که توان برآوردن نیازهای موجود یا بالقوه را داراست. در گذشته ایزو ۹۰۰۰ شامل ایزو ۹۰۰۱، ایزو ۹۰۰۲ و ایزو ۹۰۰۳ میشد اما حالا فقط یک استاندارد ایزو ۹۰۰۱ برای کیفیت وجود دارد و ۱۲ ایزوی دیگر از بین رفتهاند.
این استاندارد جدید بیش از استاندارد قدیم مشتری مداراست و بیش از پیش بر ضرورت بهبود تاکید دارد. وضعیت کنونی محیطزیست در جهان پدیدآورنده نگرانیهای زیادی برای انسانها بوده و دانشمندان و پژوهشگران و سازمانهای اقتصادی و علمی را بر آن داشته که هر کدام به سهم خویش به ملاحظات زیستمحیطی توجه بیشتری کنند.
یکی از سیستمهای موثر در نگرش ملاحظات محیطزیست استانداردهای سری ایزو ۱۴۰۰۰ با عنوان سیستم مدیریت زیست محیطی است. در سالهای اخیر با اوجگیری مساله حفاظت از محیط زیست تعداد زیادی از استانداردهای زیستمحیطی به صورت ملی، منطقهای و بینالمللی به وجود آمدهاند.

/ 0 نظر / 8 بازدید